Hero photograph
 Kathleen Ta’ufo’ou mei he Siaola lolotonga ‘a e polokalama huhumalu’i MMT2.
 

Ko e mahu’inga ke huhumalu’i hotau kakai

Pukolea —

‘Oku kau ‘a e Vahefonua he poupou lahi ‘aupito ki he polokalama huhumalu’i ‘oku lolotonga fakahoko ‘e he Pule’anga⸍ pea mo e Potungāue Mo’ui⸍.

‘I he fakakaukau ko ia⸍ kuo fakahoko ai ‘e he potungāue talavou mo finemui ‘a e Vahefonua⸍ ‘a e ngaahi huhumalu’⸍ i mo hono fakahoko ‘a e ngaahi fai’anga huhumalu’i ‘i honau ngaahi ‘api siasi⸍ koe’uhi ke lava ‘o huhumalu’i ai hotau kakai. Ka ‘oku hā mai mei he ngaahi fakamatala⸍ ‘oku kei toe lahi pē hotau kakai ke huhumalu’i⸍ ‘o tautautefito ki Saute ‘Oakalani.

Kuo fakahoko foki ‘e he Potungaue Talavou ha huhumalu’i ‘e tolu pea na’e kau ai mo Norhtcote. Ko e ngāue mātu’aki mahu’inga ‘aupito eni koe’uhi he ‘oku kei tokolahi pe ‘a e kakai Tonga mo e Pasifiki ‘oku te’eki ke nau huhu kinautolu. Na’e pehē foki ‘e ‘Osaiasi Kupu, ko e kouotineita ki he to’utupu⸍, ko e ngāue mātu’aki mahu’inga ‘aupito eni koe’uhi⸍ he ‘oku nau tokoni ai ke malu’i hotau kakai⸍ pea mo hotau ngaahi siasi⸍ foki.