Hero photograph
 
Photo by Ady Shannon

Koniteina Tokoni 'a e Vahefonua ki Tonga

Fai ‘e Felonitesi Manukia —

Kuo tu’uta ki Tonga ‘a e koniteina tokoni ‘e tolu mei he Vahefonua. ‘Oku ‘i ai foki mo e koniteina hono fā ‘e fakakakato moia ke ‘ave.

Ko e ngaahi koniteina ni ko e tokoni ia mei he Siasi Metotisi ‘o Nu’usila ki he polokalama Tēkina ‘i Moana ‘a e Siasi Uesiliana Tau’ataina ‘o Tonga. Ko e polokalama ni foki ‘oku tokoni ki ha ngaahi famili ne uesia he sunami ‘o Sanuali 15, tautautefito ki he ‘Otu Motu Ha’apai.

Na’e tānaki pa’anga mo e koloa ‘ofa ‘a e Vahefonua mei he’ene ngaahi peulisi mo e fai’angalotu. Ko e ngaahi koloa ne tānaki ko e me’akai, vala, wheel chairs, walkers mo e ngaahi naunau kuki mo e ma’ume’atokoni, hangē ko e peleti mo e kulo.

Na’e pehē ‘e he Faifekau Sea ‘o e Vahefonua, Kalolo Fihaki, ‘oku fakafiefia ‘aupito e fietokoni ‘a e ngaahi siasi mo e kakai ‘o e Vahefonua ki he uta koniteina ki Tonga.

‘Ko hono lelei ‘o e ‘ave ‘etau tokoni ki he Siasi Uesiliana Tau’ataina ‘o Tonga mo ‘ene polokalama Tēkina ‘i Moana, he ‘e a’u e tokoni ki he ngaahi famili ‘oku ‘ikai ha’anau famili ofi ‘i muli ni – tatau ai pe ha fa’ahinga siasi ‘oku nau kau ki ai, ‘e kei tufa atu pe.

“Fakamalo lahi ki he ngaahi siasi ‘o e Vahefonua he ‘ofa fonua, ‘ofa lotu mo e anga faka-Kalisitiane ‘o tokoni ki Tonga.”

Ne ‘i ai foki mo e ngaahi hina vai mei he siasi metotisi ‘i ‘Amelika, ‘oku taki ai a Faifekau Tōketa Saia Tu’itahi. ‘Ikai ngata ai ka na’e ai e tokoni fakapa’anga mei he Connexional ‘a e Siasi Metotisi ‘o Nu’usila.

Na’e fakahā ‘e he Palesiteni ‘o e Siasi, Faifekau Andrew Doubleday, ki he Touchstone, ‘oku mahu’inga ma’u pe ‘a e tokoni ki Tonga he taimi ‘o e faingata’a, hangē ko e saikolone mo e sunami he ko e ngaahi famili ‘a e ‘Otua.

“’Oku ‘I ai e ‘ofa lahi kiate kinautolu kuo uesia honau ngaahi nofo’anga,” ko ‘ene lea ia ki he Touchstone.

“Ko tautolu ‘a e siasi ‘e kau he tokoni ofi, fakataha mo e ngaahi pule’anga muli, hangē ko Nu’usila ni mo ‘Aositelelia.

“Te tau lotua foki ke fakaakeake lelei ‘enau mo’ui mo honau ngaahi famili mo e ‘api nofo’anga.

Tukukehe ‘a e kau Tonga, na’e ‘i pe foki mo e ngaahi tokoni fakafo’ituitui mei he ngaahi family kehe ‘o e siasi – ko e tokoni fakapa’anga mo e koloa.

Na’e a’u mai foki mo e tokoni mei he ngaahi va’a kehekehe ‘o e kominiuti – kau ai ‘a e The Warehouse, Sikh Gurdawara community (Takanini), Auckland Tongan Police Officers, Northcote College, Aorere College and Rutherford College.

Images show the Vahefonua Superintendent, Rev Kalolo Fihaki, and his helpers with donated supplies and food for containers to be shipped to tsunami-ravaged Tonga.